Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden en Condities

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 

 1. Werkingssfeer
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Vergoeding
 5. Overdracht van de inhoud
 6. Verlening van gebruiksrechten
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken
 8. Toepasselijk recht
 9. Alternatieve geschillenbeslechting
1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”) van Baduno (hierna te noemen “Licentiegever”), zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van gegevens die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevinden, die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd (digitale inhoud), die een consument of ondernemer (hierna te noemen “Licentienemer”) met de Licentiegever sluit met betrekking tot de door de Licentiegever in zijn online shop getoonde digitale inhoud. Hiermee wordt het opnemen van de eigen voorwaarden van de licentienemer tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Voorwerp van de overeenkomst is de overdracht van de door de licentiegever aan de licentienemer aangeboden digitale inhoud in elektronische vorm onder toekenning van bepaalde gebruiksrechten die in deze Algemene Voorwaarden nader worden geregeld.

1.3 Consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De in de onlineshop van de licentiegever gepubliceerde inhoud is geen bindend aanbod van de licentiegever, maar dient voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de licentienemer.

2.2 De licentienemer kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online shop van de licentiegever is geïntegreerd. Door dit te doen, doet de Licentienemer, nadat hij de geselecteerde inhoud in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een wettelijk bindend aanbod om een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de inhoud in het winkelwagentje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3. De Licentiegever kan het aanbod van de Licentienemer binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door verzending aan de Licentienemer van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail), waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de Licentienemer bepalend is, of
 • door de bestelde inhoud aan de licentienemer te verstrekken, waarbij de toegang tot de licentienemer doorslaggevend is, of
 • door de licentiehouder te verzoeken te betalen nadat de bestelling is geplaatst.

Indien er meerdere alternatieven zijn, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de licentiegever het aanbod van de licentienemer niet binnen de termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de licentienemer niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 De termijn voor aanvaarding van het aanbod vangt aan op de dag na verzending van het aanbod door de licentiehouder en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod.

2.5 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Licentiegever wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de Licentiegever opgeslagen en in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief) aan de Licentienemer toegezonden nadat de Licentienemer zijn bestelling heeft verzonden. De licentiegever zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Indien de Licentienemer vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de Licentiegever, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de Licentiegever en zijn zij gratis toegankelijk voor de Licentienemer via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door het invoeren van de overeenkomstige logingegevens.

2.6 Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier kan de licentienemer zijn invoer voortdurend corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle gegevens vóór de bindende indiening van de bestelling nogmaals in een bevestigingsvenster getoond en kunnen ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8 De afhandeling van de bestelling en het contact verlopen meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de afhandeling van de bestelling correct is, zodat de door de licentiegever verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Bij gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de licentiegever of door derden die door de licentiegever zijn aangesteld voor de afhandeling van de bestelling, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht. Meer gedetailleerde informatie over het recht van herroeping is te vinden in de herroepingsinstructie van de licentiegever.

4) Bezoldiging

4.1. Voor het verlenen van rechten op de respectieve inhoud ontvangt de Licentiegever een forfaitaire licentievergoeding, waarvan het bedrag wordt gespecificeerd in de respectieve artikelbeschrijving.

4.2 De door de Licentiegever opgegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

4.3 Bij betalingen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de licentiegever niet verantwoordelijk is en die ten laste van de licentienemer komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van gelden via kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten).

4.4 Er staan de licentienemer verschillende betalingsmogelijkheden ter beschikking, die in de onlineshop van de licentiegever worden gespecificeerd.

4.5. Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.6 Indien de betalingsmethode “PayPal” wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg onder de voorwaarden van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

5) Overdracht van de inhoud

De inhoud wordt uitsluitend in elektronische vorm via e-mail of door downloaden van de website van de licentiegever ter beschikking gesteld.

6) Verlening van gebruiksrechten

6.1. Tenzij anders vermeld in de beschrijving in de onlineshop van de Licentiegever, verleent de Licentiegever de Licentienemer het niet-exclusieve recht om de verstrekte inhoud voor privé- en zakelijke doeleinden te gebruiken, onbeperkt wat tijd en plaats betreft.

6.2 De overdracht van de inhoud aan derden of het maken van kopieën voor derden buiten het toepassingsgebied van deze AV is niet toegestaan, tenzij de licentiegever heeft ingestemd met een overdracht van de contractuele licentie aan de derde.

6.3 De toekenning van rechten wordt pas effectief wanneer de Licentienemer de contractueel verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald. De licentiegever kan het gebruik van de inhoud van de overeenkomst ook vóór dit tijdstip voorlopig toestaan. Deze voorlopige toestemming houdt geen overdracht van rechten in.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

8) Toepasselijk recht

Indien de licentienemer optreedt als handelaar, rechtspersoon van publiek recht of bijzonder fonds van publiek recht met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de zetel van de licentiegever. Indien de Licentiehouder zijn maatschappelijke zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de Licentiegever de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, indien de Overeenkomst of vorderingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteiten van de Licentiehouder. In bovenstaande gevallen is de Licentiegever echter in ieder geval gerechtigd om gerechtelijke stappen te ondernemen bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de Licentienemer.

9) Alternatieve geschillenbeslechting

9.1 De Commissie van de EU biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan onder de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

9.2. De Licentiegever is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschilleninstantie.